NỘI DUNG

Âm mưu mưu hại thái tử thất bại, Võ Tắc Thiên buộc phải truyền ngôi cho Lý Hiển, lui về Thượng Dương Cung. Mạnh Phàm và Mạnh Phù là tỷ muội, cùng làm cung nữ trong cung, bị sắp xếp đến hầu hạ ở Thượng Dương Cung, từ đó mà phải đối mặt với bao nhiêu âm mưu đen tối của chốn cung đình.

Bình luận phim